รายงานผลการลดค่าใช้จ่ายตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ

ปีงบประมาณ 2565

ปีงบประมาณ

ค่าวัสดุ

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

รายงานภาพรวมบัญชีค่าวัสดุ

รายงานภาพรวมบัญชีค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล

หน่วยเบิกจ่าย

หน่วยเบิกจ่าย

0700300005

0700300005

0700300005

0700300005

0700300005

0700300005

0700300005

0700300005