หนังสือเวียนที่ งบ 17014/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งรายงานการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม 1-8 ตารางตร…

Continue Readingหนังสือเวียนที่ งบ 17014/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งรายงานการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน ที่ งบ16357/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดตารางเชื่อมโยงกิจกรรม…

Continue Readingหนังสือเวียน ที่ งบ16357/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือเวียน ที่ งบ.14574/2565 เรื่อง รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14574-2565ดาวน์โหลด

Continue Readingหนังสือเวียน ที่ งบ.14574/2565 เรื่อง รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผลข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562) (ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)

87-2562ดาวน์โหลด

Continue Readingการจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผลข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562) (ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)

ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

12009-2561ดาวน์โหลด

Continue Readingขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561