หนังสือเวียนที่ งบ 17014/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งรายงานการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ดาวน์โหลด แบบฟอร์ม 1-8 ตารางตร…

Continue Readingหนังสือเวียนที่ งบ 17014/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งรายงานการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

หนังสือเวียน ที่ งบ16357/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ดาวน์โหลดตารางเชื่อมโยงกิจกรรม…

Continue Readingหนังสือเวียน ที่ งบ16357/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หนังสือเวียน ที่ งบ.14574/2565 เรื่อง รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

14574-2565ดาวน์โหลด

Continue Readingหนังสือเวียน ที่ งบ.14574/2565 เรื่อง รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566