รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต

– เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
– รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

– เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
– รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

– รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556

– เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
– รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

– เกณฑ์การปันส่วนค่าใช้จ่าย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
– รายงานผลการคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563