ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิต

ปีงบประมาณ 2566

ปีงบประมาณ

ต.ค. 65

พย. 65

ธ.ค. 65

ม.ค. 66

ก.พ. 66

มี.ค. 66

เม.ย. 66

พ.ค. 66

มิ.ย. 66

ก.ค. 66

ส.ค. 66

ก.ย. 66

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

กองการเงิน

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.1

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.2

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.3

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.4

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.5

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.6

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.7

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.8

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.9

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.10

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.11

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.12

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.13

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.14

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.15

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.16

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สชป.17

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สพญ.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.

สกก.