หนังสือเวียน/ประกาศ

ทั้งหมด

หนังสือเวียน ที่ งบ 4335/2566 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2566 เรื่อง จัดทำแผนเพิ่มประสิทธิภาพด้านการลดค่าใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

มีนาคม 17, 2023

หนังสือเวียนที่ งบ 17014/2565 ลงวันที่ 14 ธันวาคม 2565 เรื่อง การจัดส่งรายงานการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์การปันส่วน และข้อมูลการปันส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ธันวาคม 15, 2022

หนังสือเวียน ที่ งบ16357/2565 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 เรื่อง การระบุรหัสกิจกรรมย่อย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ธันวาคม 1, 2022

หนังสือเวียน ที่ งบ.14574/2565 เรื่อง รายละเอียดร่างการกำหนดรหัสกิจกรรมย่อยของกรมชลประทาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ตุลาคม 27, 2022

การจัดส่งรายงานผลการตรวจสอบการระบุค่าใช้จ่าย ปริมาณงาน เกณฑ์ปั่นส่วน ผลข้อมูลการปั่นส่วนค่าใช้จ่าย เพื่อคำนวณต้นทุนผลผลิตประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (กงบ.87/2562 ลว. 4 มกราคม 2562) (ค่าใช้จ่ายในการคำนวณต้นทุนผลผลิตในปีงบประมาณ พ.ศ.2561 และแบบฟอร์ม 1- 6)

ตุลาคม 26, 2022

ขอแจ้งผลการดำเนินงานตามแผนเพิ่มประสิทธิภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตุลาคม 26, 2022